Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános

Felhívjuk  gyelmét, hogy a Caramba Reklámügynökség Kft. tevékenységéből fakadóan a magánszemélyek részére nem nyújt szolgáltatásokat weboldalainak magánszemélyek nem címzettjei. Termékei, szolgáltatá- sai vállalkozások tevékenységét támogató reklám, marketing és azokhoz kapcsolódó reklámügynökségi szolgáltatások. (7311 - Reklámügynöki tevékenység) A Caramba Reklámügynökség Kft. ügyfelei elsősorban vállalkozások, így alapvetően nem tartozik a GDPR rendelkezéseinek hatálya alá a céges adatkezelések. Azonban előfordulhat, hogy Ön mégis személyes adatnak minősülő adatot bocsát a rendelkezésünkre pl. telefonszám, így az Ön által megadott adatok kezelése során a GDPR rendelkezéseit tartjuk szem előtt.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és eu- rópai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a tech- nikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabá- lyzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megvál- toztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

A Caramba Reklámügynökség Kft. (Adatkezelő) (székhely: 2330 Dunaharaszti Eötvös u. 7. , telefonszám: +36 70 703 2966, a továbbiakban: Caramba Reklámügynökség Kft.) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Caramba Reklámügynökség Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát ga- rantálja. A Caramba Reklámügynökség Kft. bármely, tevékenysége és a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárások szerint kezel.

Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Caramba Reklámügynökség Kft. milyen adato- kat tart nyilván, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül.

Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Car- amba Reklámügynökség Kft. nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges

 

lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisz- trációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag a Caramba Reklámügynökség Kft. weboldalaira vonatkozik más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen vala- mely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,  ziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személy- ekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Caramba Reklámügynökség Kft. által gyűjtött és kezelt adatok

Jelen szakasz információt nyújt Önnek arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, és osztjuk meg harmadik féllel az Ön személyes és egyéb adatait.

Adatkezeléseink

Az egyes adatkezeléseink során az alábbi általános szabályok szerint járunk el:

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult (és egyéb jogi akadálya nincsen). Az adatke- zeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya

  

nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kife-

jezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön kérelmezheti a Caramba Reklámügynökség Kft.től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Caramba Reklámügynökség Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyes- bítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Caramba Reklámügynökség Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, a Caramba Reklámügynökség Kft. pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adat- kezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoz- tatóban megadott bármely elérhetőségi lehetőségen.

Ön élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja: Árajánlat kérése/adása, Termék megrendelése

Bár termékeinknek magánszemélyek nem címzettjei, a megrendelések folyamán magánszemélyek, mint kapcsolattartók és képviselők adatainak kezelése elkerülhetetlen.

Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése töb- bletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Érintettek köre: Az adatkezelővel esetlegesen üzleti/ügyfél-kapcsolatban álló vállalkozások azon ter- mészetes személy képviselői, akik a szerződésben a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adataikat megadták

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre és célja

azonosító/azonosítás

e-mail cím/azonosítás, kapcsolattartás

név/azonosítás, kapcsolattartás

cég adatok/azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

cím/azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

telefonszám/kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése/Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik.

  

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év).

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fen- tebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?/az adatkezelő és alkalmazottai Az adatok tárolási módja/elektronikus

PANASZKEZELÉS, INFORMÁCIÓ KÉRÉSE

Ön a megrendelt szolgáltatásra, termékre vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasz- tására vonatkozó panaszát írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti, kérdéseit felteheti.

Érintettek köre

Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevéke- nységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja (panaszos).

Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím/azonosítás, kapcsolattartás név/azonosítás, kapcsolattartás cégnév/azonosítás, kapcsolattartás cím/azonosítás, kapcsolattartás adószám / adóazonosító / azonosítás kérdés tartalma/válaszadás

panasz tárgya/panaszkezelés

számlaadatok/panaszolt tranzakció adatai/panaszkezelés

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja/elektronikus

  

Hírlevél küldés

Társaságunk nem küld hírlevelet.

Facebook

Cégünk Facebook oldalt üzemeltet.

Facebook termékek adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

Adatfeldolgozás

Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban is (lentebb) megjelölt adatfeldolgo- zókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR szerinti adat- kezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére és az adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.

WEBlap üzemeltető / Includesigne.hu

Caramba Reklálügynökség Kft. a Weblap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.

Caramba Reklámügynökség Kft. értékesítési tevékenysége során a Kulcs-Soft NyRt. KULCS-ÜGYVITEL SZÁMLA PERFEKT szoftverét használja. Ebben a rendszerben tároljuk partnereink kapcsolattartási adatait (név, email cím, telefon)..

Web/mail

Caramba Reklámügynökség Kft. online tevékenysége során az Integrity Kft szolgáltatását használja.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek Az adatkezelés irányelvei

A Caramba Reklámügynökség Kft. kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös  gyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladék- talanul törölni kell (pontosság elve).

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).

  

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intéz- kedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulat- lan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell!

Tájékoztatáshoz való jog

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Caramba Reklámügynökség Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Caramba Reklámügynökség Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Caramba Reklámügynökség Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Caramba Reklámügy- nökség Kft. munkatársához fordulhat a lent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Helyesbítés és törlés

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Caramba Reklámügynökség Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Caramba Reklámügynökség Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Caramba Reklámügynökség Kft. zárolja a személyes ada- tot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek koráb- ban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Caramba Reklámügynökség Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesí- ti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Caramba Reklámügynökség Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

   Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.


Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

Koordináták: É 47°30’56’’; K 18°59’57’’

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Caramba Reklámügynökség Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhe- lyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A Caramba Reklámügynökség Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalm- azott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; - hitelessége és hitelesítése biztosított;

- változatlansága igazolható;

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

A Caramba Reklámügynökség Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhete- tlenné válás ellen.

A Caramba Reklámügynökség Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatke- zeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisz- tességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Caramba Reklámügynökség Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Caramba Reklámügynökség Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  

Sütik - cookie – k, analitika

A www.Caramba.hu, weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karakterso- rozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngésző- je egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Caramba Reklámügynökség Kft. webhelyein.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismer- tetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Honlapjaink működése és működtetése során Google Analytics alkalmazást veszünk igénybe. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatok- kal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet (idézet az oldalról):

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. ( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu )

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/hu//intl/hu/poli- cies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

  

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az incid- ensről.

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

Elérhetőségek

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Caramba Reklámügynökség Kft. Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 7. Email: caramba@caramba.hu

Telefonszám: +36 70 703-2966

Egyéb: Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Caramba Reklámügynökség Kft. -t.

Budapest, 2018. május 24.

Caramba Reklámügynökség Kft. 2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 7. Email: caramba@caramba.hu +36 70 703-2966

 

  

Caramba Reklámügynökség Kft.

Ügyfélszolgálat: 2330 Dunaharaszti, Fő út 56.E-mail: caramba@caramba.huMobil: +36 70 703-2966